REALIZOWANE PROJEKTY


Tytuł projektu : „Opracowanie innowacyjnych receptur i technologii wytwarzania linii kosmetyków do stosowania łącznie z gorsetem lateksowym z drzewa kauczukowego”


POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa POIR.02.00.00. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie POIR.02.03.00. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie POIR.02.03.02. Bony na innowacje dla MŚP
Nr umowy o dofinansowanie : POIR.02.03.02-14-0025/19
Kwota dotacji : 131 750.00 PLN zł