Metamorfoza "Pokochaj swoje ciało"

METAMORFOZA

 

Jesteśmy tak bardzo podekscytowane, że w końcu możemy to Wam ogłosić! 🤩

 

Czas na METAMORFOZĘ! 😍

Tak! W końcu po przerwie związanej z pandemią możemy wrócić do organizowanych Metamorfoz, w których zostajecie twarzą naszych nowych produktów ❤️ Metamorfozę prowadzimy razem z cudowną i niezawodną Anną Ojer ❤️ Kobietą petardą ❤️

 

Jeśli marzysz o płaskim brzuchu, podkreślanej talii, zmianie wizerunku i profesjonalnej sesji zdjęciowej, ten casting jest właśnie dla Ciebie! 🤩

 

Szukamy Pani z Warszawy, która chciałaby przejść metamorfozę z firmą Just Beck w ramach której:

  • zostanie twarzą nowego modelu
  • otrzyma profesjonalną sesje zdjęciową
  • profesjonalny makijaż oraz fryzurę
  • voucher na zakupy 600 zł w sklepie Just Beck 

 

Zdjęcia metamorfozy pojawią się w prasie modowej i na stronie sklepu sklep.justbeck.com.pl

 

Aby wziąć udział w castingu, należy:

- pod tym postem napisać, dlaczego to właśnie Ciebie powinnismy wybrać ❤️

  • polubić post informujący o castingu
  • Zaobserwowac konto @justbeckofficial na instagramie/Facebooku

 

Widzisz jakie proste?

 

Z nadesłanych zgłoszeń wybierzemy najciekawsze odpowiedzi i z wybranymi spotkamy się osobiście w naszym butiku aby wybrać zwyciężczynie 😍

 

Na zgłoszenia czekamy do końca maja, wybraną przez Nas kandydatkę ogłosimy Wam w czerwcu. 

 

 

Jeśli natomiast prowadzisz firmę, która chciałaby wesprzeć naszą akcje oraz w ten sposób się zareklamować - również zapraszamy do kontaktu i udziału w tym niezapomnianym projekcie ❤️

 

Sesja będzie odbywała się na terenie Warszawy także zachęcamy tym bardziej wszystkie firmy z sąsiedztwa ❤️

 

 

Regulamin.

Jeśli marzysz o płaskim brzuchu, podkreślonej talii i zmianie wizerunku i profesjonalnej sesji zdjęciowej,ten casting jest właśnie dla Ciebie!

Szukamy Pani, która chciałabym przejść metamorfozę z firmą Just Beck w ramach której-

- zostanie twarzą nowego modelu,

- otrzyma profesjonalną sesję zdjęciową,

- profesjonalny makijaż, fryzurę

- voucher na zakupy w sklepie just beck 600zł 

- zdjęcia z metamorfozy pojawią się w prasie

modowej i na stronie sklepu sklep.justbeck.com.pl

 

Aby wziąć udział w castingu , należy przesłać na

adres: contact@justbeck.com.pl , lub zgłosić się na Facebook, instagramie firmowym pod postem otpowdajac na pytanie; dlaczego to Ty miałabyś wziąć udział w naszej metamorfozie.

 Zgłoszenie zawierające  oraz udzielić jak najciekawszej odpowiedzi na otwarte pytanie: dlaczego chcesz wziąć udział w przemianie? Chcemy poznać Twoją historię! Na facebook, lub instagramie pod postem prosimy o informację- biorę udział.

Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie przedstawiające sylwetkę. (W prywatnej wiadomości)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych przez JUST BECK z siedzibą w Warszawie,

przy ul. Patriotów 217a , 04-858 Warszawa w celu wzięcia

udziału w castingu do metamorfozy „Pokochaj swoje ciało”.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych przez

JUST BECK przy ul. Patriotów 217a , 04-858 Warszawa w

celach związanych z przebiegiem castingu i realizacją postanowień regulaminu.

Administratorem Danych Osobowych Uczestników castingu

jest JUST BECK

Dane osobowe Uczestników castingu są przetwarzane w

celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia castingu.

Uczestnik castingu ma prawo dostępu do treści swoich

danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w

rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie

danych jest dobrowolne, a zgody na ich przetwarzanie

mogą zostać wycofane w dowolnym czasie.

Na zgłoszenia czekamy do końca czerwca. Skontaktujemy

się z wybranymi kandydatami.

2.

Zamiar udziału w Castingu mogą zgłaszać wszystkie kobiety

chcące przejść metamorfozę.

Regulamin castingu „Pokochaj swoje ciało”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem jest firma JUST BECK

2. 2. Celem castingu, o którym mowa w ust. 1 powyżej

(dalej „Casting”) jest wyłonienie 1 osoby, która będzie

twarzą nowego modelu gorsetu wyszczuplającego

Casting będzie prowadzony w terminie od dnia 14

września 2017 roku do dnia 30 września 2017 roku.

3. Pracownicy JUST BECK oraz członkowie ich

najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Castingu.

Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,

rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku

przysposobienia.

4. W Castingu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które

spełniają wymagania przewidziane niniejszym

Regulaminem.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Castingu

1. W Castingu mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie,

które spełniły wymagania przewidziane niniejszym

Regulaminem. Takie osoby stają się uczestnikiem Castingu

(dalej „Uczestnik”).

3. Aby wziąć udział w Castingu należy przesłać na adres

metamorfoza.justbeck@gmail.com zgłoszenie zawierające

następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres

do korespondencji, numer telefonu oraz udzielić jak

najciekawszej odpowiedzi na otwarte pytanie: dlaczego

chcesz wziąć udział w metamorfozie? Do zgłoszenia należy

również dołączyć zdjęcie sylwetki

§3 Przebieg Castingu

1. Udział w Castingu polega na przesłaniu mailowego

zgłoszenia oraz – w przypadku wybranych osób – udziale w

konsultacjach medycznych oceniających kwalifikacje do

planowanych zabiegów oraz udzieleniu wypowiedzi do

kamery.

2. Organizator powoła 3 osobowe Jury (dalej „ Jury” ), które

w głosowaniu jawnym,

zwykłą większością głosów spośród wszystkich

Uczestników Castingu dokona wyboru 1 osoby, której opis

powodu, dla którego chcą wziąć udział w Audycji będzie,

zdaniem Jury, najciekawszy.

3. Uczestnicy, o których mowa w ust. 2 powyżej zostaną

zaproszeni na własny koszt we wskazane przez Jury

miejsce w celu odbycia konsultacji oraz udziału w zdjęciach

próbnych.

4. Konsultacje oraz zdjęcia próbne odbędą się w Warszawie

w terminie wskazanym przez Organizatora.

5. Kryterium oceny zakwalifikowania Uczestnika Castingu

do udziału w zdjęciach próbnych będzie przede wszystkim

potrzeba zmiany, ciekawy opis.

6. 1 osoba wybrana w sposób określony w ust. 3 powyżej

zostaną twarzą cyklu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

7. Zgłaszając swój udział w Castingu, Uczestnicy wyrażają

zgodę na zdjęcia z wykorzystaniem wizerunku do reklamy

firmy JUST BECK

8. Przez zgłoszenie udziału w Castingu Uczestnik wyraża

zgodę na:

a)wykorzystywanie przez JUST BECK swojego imienia i

nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi

zarejestrowanych dla potrzeb Castingu, Audycji oraz dla

celów promocji i reklamy Audycji – na zasadach określonych

w w niniejszym paragrafie. b)wielokrotne (nieograniczone

ilościowo) korzystanie przez JUST BECK ze swojego

imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi

zarejestrowanych w materiale filmowym oraz utworów i/lub

artystycznych wykona ń zarejestrowanych (utrwalonych) w

związku z realizacją materiału filmowego w zakresie

wymienionych poniżej pól eksploatacji c)wielokrotne

(nieograniczone ilościowo) korzystanie przez JUST BECK

ze zdjęcia, o którym mowa w § 2 ust. 3 na polach

eksploatacji określonych poniżej.

9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 odnosi się do

wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:

a)utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w

tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie

magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

b)publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł

mieć dostęp do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.

udostępniania w Internecie np. w ramach dowolnych stron

internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub

nieodpłatnych , a także w ramach dowolnych usług

telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek

systemów i urządzeń, c)wprowadzania do obrotu,

d)publicznego wykonania i/lub publicznego

odtwarzania, e)wystawiania i/lub wyświetlania,

f)wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci

komputerowej i\lub multimedialnej, g)najmu i/lub użyczania,

h)nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz

bezprzewodowej

przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity,

10. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również

zgodę na wykonywanie przez JUST BECK praw zależnych i

nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn.

odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów

innych państw.

11. Zezwolenie, o którym mowa powyżej jest nieodpłatne.

12. Dokonując zgłoszenia Uczestnik potwierdza, że jest

uprawniony do korzystania ze zdjęcia o

którym mowa w § 2 ust. 3 w sposób określony w niniejszym

Regulaminie, w tym do udzielenia zezwolenia, o którym

mowa powyżej. Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia

wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z

korzystaniem ze zdjęcia przez JUST BECK , a w przypadku

zaspokojenia tych roszczeń przez JUST BECK do zwrotu

wszelkich wydatków poniesionych na ich zaspokojenie , jak

równie ż kosztów obrony przed takimi roszczeniami, z

uwzględnieniem kosztów postępowania i pomocy prawnej.

13.Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamowa ć

lub promować podczas realizacji materiału filmowego

jakichkolwiek towarów, usług i/ lub podmiotów.

14.Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora Castingu i

Uczestnika w przypadku zakwalifikowania go do udziału w

Audycji, zostaną uregulowane w osobnej umowie.

§4

Cel Castingu

1. Celem Castingu jest wybranie przez Jury UczestnikA,

którzy wezmą udział w metamorfozie.

§5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Castingiem mogą być kierowane

na adres Just Beck ul. Patriotów 217A, 08-858 Warszawa,

Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja

Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora

Castingu.

2. Reklamacje złożone przez Uczestników będą

rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w

terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o

rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu

14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję

Sprawdzającą.

§6

Publikacja Regulaminu Castingu

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Castingu s ą przetwarzane

przez Organizatora wyłącznie w celu

przeprowadzenia wszystkich etapów Castingu, w zakresie

niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu

identyfikacji Uczestnika Castingu i ewentualnie publicznego

podania jego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to

jest miejscowości), w tym również w ramach Audycji - nie

dłużej niż przez okres przeprowadzania Castingu i do

przedawnienia ewentualnych roszczeń.Organizator będzie

przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z ob

owiązującymi przepisami, w tym w szczególności

zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o

wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych

osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie

wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym

Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych

osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas

rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O

dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik Castingu będzie

poinformowany. Zgoda taka nie jest konieczna do wzięcia

udziału w Castingu.